Minútky

minutky.sietdobra.sk

vytlač si vlastné peniaze
a pusti do obehu svoj potenciál!

Úvod

Nový platobný prostriedok

Vydať ho môže ktokoľvek. Pre všetky regióny.

Koncepcia meny Minuto

Využívanie nových platobných prostriedkov vyžaduje zmenu nášho vzťahu k peniazom. Čoraz častejšie si ľudia uvedomujú, že príčinou opakujúcich sa hospodárskych a spoločenských problémov sú konvenčné peňažné systémy – centrálne vydávané nekryté peniaze typu fiat, so zlomkom bankovníctva rezerv.

Dnes, keď máme celosvetový finančný trh, sa tieto problémy vyskytujú v celosvetovom meradle. Postupne sa navršovali a priviedli nás k poznaniu, že budú potrebné zásadne nové riešenia. Bol vyvinutý celý rad rôznych modelov.

Jedným z dosiaľ najúspešnejších projektov v Európe bolo zavedenie regionálnych mien nazývaných „Regios“, ktoré fungujú súbežne s eurom. Toto zavedenie bolo motivované snahou podporiť miestne hospodárstvo a zlepšiť vytváranie sociálnych sietí. Mena regios bola vydávaná, kontrolovaná a spravovaná centrálne. V tomto ohľade sa podobá tradičnému vydávaniu peňazí centrálnymi bankami. Nároky na administratívu patria medzi hlavné dôvody dnešnej stagnácie týchto regionálnych mien. Neplatení organizátori, ktorí prevzali zodpovednosť za fungovanie systému, vyhoreli a prestali pracovať.

Čo je to

Náš nový model nevyžaduje nijakú administratívu. Koncept meny Minuto vychádza z toho, že každý môže vydávať svoje vlastné peniaze. Mena Minuto, ktorá sa používa podobne ako normálne peniaze, je skutočne decentralizovaným platobným prostriedkom.

Ľudia obyčajne pracujú a potom za to dostávajú peniaze. Ale odkiaľ tie peniaze v skutočnosti pochádzajú? Zaujímavé je, že peniaze sa vytvárajú prostredníctvom dlhu. Centrálne riadený verejný dlh konvenčného systému sa rozrástol do astronomických rozmerov. Naproti tomu poukážky Minuto sú miestne poukážky, ktoré vydáva každý sám, s obmedzeným, a teda vymáhateľným sľubom poskytnutia istej služby.

Názov Minuto je odvodený od minút vysoko kvalitnej práce, ktoré sú používané ako jednotky platby pre výmenu tovaru a služieb. Jedna hodina kvalitnej práce stojí 60 Minuto. Vzhľadom na to, že hodina kvalitnej práce v nemeckých cenách stojí priemerne približne 30 eur, aktuálny „devízový kurz“ je 60 Minuto = 30 eur (august 2010).

Nakoľko hodina je hodinou dnes a bude ňou aj zajtra i o sto rokov, možno považovať menu Minuto za dokonale odolnú voči inflácii. Preto sa cena tovarov a služieb nebude v mene Minuto nebude musieť upravovať ani vtedy, keď sa konvenčná mena dostane do hyperinflácie. V takomto prípade bude potrebné upraviť len devízový kurz. Minuto, ako stabilnejší platobný prostriedok, bude potom ekvivalentný väčšiemu počtu eur, ktoré budú strácať hodnotu.

Ako na to

Zavedenie meny Minuto vyžaduje, aby sa stretla skupina ľudí. Na začiatku to musí niekto zorganizovať. Neskôr si možno zodpovednosť podeliť a môžu ju prevziať iní. Na týchto stretnutiach venovaných mene Minuto sa verejne diskutuje o zdrojoch a potrebách. Ak sa poukážky Minuto používajú za hranicami regiónu, potom bude potrebné zabezpečiť, aby sa vrátili, kým sú ešte platné. Na každej poukážke Minuto je uvedené meno a adresa osoby, ktorá ju vydala, hodnota poukážky, dátum vydania, skratka štátu a poštové smerovacie číslo emitenta. Uvedená je aj doba platnosti poukážky (rok vydania plus 5 rokov). Okrem toho musí mať každá poukážka Minuto dvoch ručiteľov (ženu a muža). Každý z nich pripojí svoju pečiatku a podpis. Prirodzene, poukážky Minuto sa najväčšmi prijímajú v regióne, v ktorom vznikli. Napriek tomu môže ktokoľvek kdekoľvek prijať a použiť poukážky Minuto vydané v iných regiónoch.

Z týchto zhromaždení a z využívania meny Minuto majú osoh predovšetkým poskytovatelia tovarov z prvovýroby: poľnohospodárstvo, záhradníctvo, remeslá a sociálne služby.

ukážka z filmu Nádherná zelená

Podklady

Rozdiely medzi tlačivami Minuto a Minútky sú popísané v sekcii Najčastejšie otázky.

Odmietnutie zodpovednosti

Autor si vyhradzuje právo nebyť zodpovedný za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu poskytovaných informácií. Preto budú odmietnuté akékoľvek nároky týkajúce sa škôd vzniknutých použitím akýchkoľvek poskytnutých informácií, ktoré sú neúplné alebo nesprávne. Nijaká ponuka nie je záväzná a neexistuje tu nijaká povinnosť.

Medzinárodné použitie

Koncept meny Minuto vznikol na začiatku v Nemecku a pre Nemecko. Ak žijete v inej krajine, musíte skontrolovať vašu legislatívu a daňové predpisy. Skôr, než oslovíte verejnosť, poraďte sa s právnikom a daňovým poradcom.

Verzia

Mena Minuto, verzia textu 2.1, august 2012

Spoločenstvá a jednotlivci používajúci Minuto na Slovensku

Najčastejšie otázky

1. Pomocou poukážky Minuto môžem kupovať len u jej emitenta?
Nosia ľudia peniaze späť do centrálnej banky? Veľmi zriedka. Podobne aj poukážka Minuto môže prejsť z rúk do rúk ako platobný prostriedok aj sto krát, kým sa zas vráti k emitentovi. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či ju prijme alebo odmietne. Ale emitent je povinný ju vykúpiť, dokiaľ je platná.
2. Je potrebné, aby emitent vypísal na svoju poukážku Minuto všetky svoje ponuky?
Odporúča sa, aby emitent používal pečiatku, na ktorej bude uvedená jeho profesia. Ak je to možné, užitočný je aj odkaz na osobnú webovú stránku. Uvedenie profesie na pečiatke je ako reklama. Kým poukážka obieha, ľudia tú reklamu čítajú. Ak nie je na pečiatke profesia, odporúčame, aby ste na zadnej strane poukážky uviedli aspoň tri vaše ponuky. To pomáha zvýšiť mieru prijímania týchto poukážok.
3. Sú aj ručitelia povinní vykúpiť poukážky Minuto?
Za normálnych okolností nie. Ručitelia musia zasiahnuť len v prípade, keď emitent nedokáže splniť svoj záväzok, napríklad ak je emitent práceneschopný alebo invalidný, ak sa odsťahuje a nezanechá adresu, alebo ak zomrie a nezanechá po sebe dedičov, od ktorých by sa mohlo požadovať splnenie záväzku. Ručiteľ bude odmenený tým, že jeho meno a adresa sa stanú široko známymi v celej komunite, ktorá prijíma poukážky Minuto.
4. Čo obmedzuje platnosť poukážok Minuto?
Na každej poukážke je uvedená jej platnosť. Platnosť je najviac 5 rokov od konca roka vydania. Emitent je povinný záväzok dodržať podľa svojich potrieb – a potom môže vydať nové poukážky. Takto každý prispieva individuálne k objemu poukážok Minuto v obehu, ako aj k ich krytiu.
5. Môže emitent použiť poukážku po vykúpení znovu?
Ak zostala poukážke splatnosť ešte viac než 3 roky, potom ju môže emitent použiť opakovane. Ak je táto platnosť kratšia, emitent má poukážku po vykúpení zničiť. Vďaka tomuto pravidlu sa sotva kedy stane, že by niektorý člen siete Minuto mal poukážku krátko pred vypršaním jej platnosti.
6. Je podmienkou účasti vydanie vlastných poukážok Minuto?
Sami sa dobrovoľne rozhodnete, či chcete vydať poukážku Minuto a sami sa dobrovoľne rozhodnete, či chcete takúto poukážku prijať ako protihodnotu za tovar a služby, ktoré ste poskytli vy. Pre niektorých môže byť spočiatku ľahšie prijať poukážku Minuto a potom ju minúť. Potom, keď začnete procesu dôverovať, budete pravdepodobne chcieť vydať svoje vlastné poukážky. Skôr než začnete vydávať poukážok Minuto, je dobré, keď si vytvoríte zoznam vecí, ktoré viete ponúknuť, a stanovíte ich cenu v mene Minuto.
7. Existuje minimálny vek, kedy možno vydávať poukážky Minuto?
Niektorí dospievajúci môžu byť v istých oblastiach (napríklad pri použití počítača) lepší než dospelí. Môžu prijímať poukážky iných emitentov a môžu nimi platiť. Ak chcú okrem toho vydávať svoje vlastné poukážky Minuto, potrebujú na to dvoch plnoletých ručiteľov.
8. Koľko poukážok Minuto môže vydať jeden človek?
Aby sa dali platiť aj malé sumy, je potrebné vydať dostatočný počet poukážok v malej hodnote – 1 a 5 Minuto. Preto je užitočné, keď každý vydá 10 hárkov poukážok Minuto. Na každom hárku je 231 Minuto. Desať hárkov teda znamená 2310 Minuto, čiže 38,5 hodín kvalitnej práce. To sa rovná normálnemu pracovnému týždňu.
9. Môžem si pomocou poukážok Minuto kúpiť všetko?
Mena Minuto je doplnok tradičných mien (euro, libra, dolár, jen atď.) Za mnohé veci bude potrebné istý čas ešte platiť týmito menami, napríklad za benzín, vykurovací olej, telefón, elektrinu, plyn, nové auto a podobne. Ale čím viac ľudí sa zapojí do siete Minuto, tým viac možností budete mať na výber.
10. Ktoré sú hlavné cieľové skupiny meny Minuto?
Mena Minuto je určená pre každého, ale osobitne pre tých, ktorí chcú podporiť hospodársku činnosť vo svojom regióne, pre tých, ktorí dokážu robiť veľa vecí ale stratili prácu, pre tých, ktorí sú už v dôchodku, ale ešte chcú byť aktívni, pre tých, ktorí chcú obmedziť používanie tradičných peňazí v susedských vzťahoch, i pre tých, ktorým sa páči zavádzanie kreatívnych myšlienok. Skúsenosť ukazuje, že spočiatku funguje mena Minuto najlepšie medzi priateľmi a priateľmi priateľov. Inými slovami: Mena Minuto funguje v sociálnych sieťach, medzi ľuďmi, ktorí si dôverujú.
11. Ako ošetriť platenie daní z transakcií v mene Minuto?
Mena Minuto je určená na použitie medzi priateľmi a na optimalizovanie výmen medzi susedmi. Tieto veci sa obyčajne nezdaňujú. Menu Minuto však môžete používať aj ako podnikateľ. Príjem z komerčných transakcií v mene Minuto sa riadi tými istými pravidlami ako príjem v konvenčných menách a daň sa musí zaplatiť v konvenčnej mene. Odporúčame vám, aby ste v účtovníctve v Európe používali devízový kurz 60 Minuto = 30 eur (august 2010). V niektorých komunitách sa poplatky a dane už dajú platiť v doplnkových menách.
12. Má zmysel uchovávať poukážky Minuto?
Krátkodobé úspory (niekoľko týždňov až mesiacov) môžu mať zmysel v prípade, ak chcete menou Minuto zaplatiť za niečo drahé. Dlhodobé úspory zmysel nemajú, pretože každá poukážka platí len niekoľko rokov.
13. Čo sa myslí pod kvalitnou prácou?
V spoločnosti založenej na deľbe práce a vysokej výkonnosti, môže pracovná doba je pomerne nezmyselným opatrením. Aby sme získali meradlo, rozhodli sme sa vziať priemer hodinovej mzdy medzi vysoko špecializovanou a nešpecializovanou prácou (60 Minuto = 30 eur). Platba za ponuku v Minuto bude však vždy závisieť od toho, akú má daný tovar alebo daná služba pre kupujúceho hodnotu. Správne ceny sa nájdu časom. Základné pravidlo teda má byť: Všetky obchody sú vecou dohody.
14. Kto tlačí poukážky Minuto a aký papier sa má použiť?
Každý môže vytlačiť svoje vlastné poukážky Minuto z originálneho formulára na webovej stránke. Vhodný je normálny tlačiarenský papier (80 až max. 120 gramov, nakoľko sa poukážky budú často skladať). Farba papiera je ľubovoľná. Má však byť svetlá, aby bola čitateľná pečiatka i podpis.
15. Prečo je potrebná pečiatka a podpis?
Sú to tradičné spôsoby podpísania zmluvy a ako také dodávajú poukážkam Minuto dôveryhodnosť.
16. Prečo sú na originálnom hárku poukážok čierne body?
Keď rozstrihnete hárok cez tieto bodky, každý poukážka bude mať na hornom okraji polovicu bodky. Tieto polovice bodiek sú pre každú hodnotu poukážky rôzne: pre 1 sú celkom vľavo, až pre 120 sú celkom vpravo. Ak máte zväzok poukážok Minuto, ľahko ich potom rozlíšite a nájdete potrebnú hodnotu.
17. Ako viem, že môžem vydať poukážku Minuto?
Projekt Minuto je projektom sociálnej siete. Preto sa členovia v danom regióne pravidelne stretajú. Pre začiatočníkov je užitočné zúčastňovať sa na týchto stretnutiach, aby sa dozvedeli o ostatných účastníkov a aby sa oboznámili s podrobnými podmienkami vydávania a využívania poukážok Minuto.
18. Existuje databáza členov a ich ponúk?
Každý nový člen skupiny Minuto musí vyplniť dotazník s kontaktnými údajmi, so svojimi skúsenosťami a so zoznamom ponúkaných produktov. Tento dotazník sa potom skopíruje a rozdelí sa medzi ostatných členov skupiny. Namiesto centrálnej databázy si každý člen vybuduje svoje vlastné „žlté stránky“ s partnermi, s ktorými často obchoduje.
19. Možno účasť ukončiť?
Áno, je to možné. Podpis pri vstupe, spolu s poštovým smerovacím číslom oblasti prijímania, značí, že majiteľ je ochotný rešpektovať menu Minuto ako platobný prostriedok. Majitelia obchodov však budú trvale používať menu Minuto len vtedy, keď ju prijímajú aj niektorí ich dodávatelia.
20. Možno prenášať poukážkam Minuto elektronicky? Existuje medzibankový prevod meny Minuto?
Každá poukážka Minuto je jedinečným dokladom. Z právneho hľadiska je to „osvedčenie o osobnom záväzku“. V krajinách hovoriacich po anglicky sa používa aj skratka IOU (I Owe Unto – Dlhujem (komu)). Ak by sa použil počítač, tak by sa stratila informácia o tom, kto je zodpovedný za vykúpenie tejto poukážky. Okrem toho by zanikol aj účinok zlepšovania sociálnych sietí. Neodporúčame vyvíjať elektronickú verziu meny Minuto. Radšej použite okrem meny Minuto aj nejakú inú doplnkovú menu, ktorá túto možnosť ponúka.
21. Hra Minuto
Aby ste lepšie porozumeli tomu, ako sa tvoria a vykupujú poukážky Minuto, odporúčame vám zahrať sa hru Minuto. Je veľmi jednoduchá: Pozvite skupinu 4 – 15 ľudí. Nechajte všetkých vyplniť formuláre ich ponúk. Nech každý prečíta skupine svoje ponuky. Vydajte formuláre poukážok. Dve tretiny prítomných vytvoria „hračkové poukážky Minuto“ (bez pečiatky a podpisu, len s krstným menom). Zvyšná tretine tieto poukážky nevytvorí. Takto lepšie pochopíme, že vytvorenie poukážky nie je podmienkou členstva. Podobne emitenti nepoužívajú pečiatku. Obvykle stačí krstné meno. Dajte každému kôpku prázdnych papierikov. Namiesto každej veci, ktorú za Minuto predajú, napíšu jej názov na papierik, ktorý dajú zákazníkovi. Po istom čase by mal mať každý dostatok týchto papierov, reprezentujúcich veci, ktoré „kúpil“. Nakoniec každý porozpráva o svojich zážitkoch. Ak majú záujem používať menu Minuto v skutočnom živote, jednoducho vezmite vyplnené dotazníky s ponukami a porozprávajte sa o ďalších krokoch.
22. Ako nájdem ručiteľov?
Najľahšie je, keď sa dohodnú štyria ľudia – dvaja muži a dve ženy. Takto bude mať každý ručiteľa muža a ručiteľku ženu a zároveň bude ručiť ostatným. Ak máte väčšie skupiny (napríklad v hre), môžete urobiť veľké kruhy (veľkosť kruhu má byť deliteľná štyrmi a má tam byť rovnaký počet mužov a žien, pričom budú vždy spolu dvaja muži a dve ženy). Zdrojom rozhodnutia bude dôvera.
23. Môže si každý samostatne stiahnuť údaje o mene Minuto na svoj počítač? Môže ich potom publikovať na svojej vlastnej webovej stránke?
Áno, pretože je potrebné, aby mena Minuto vznikla na čo najväčšom počte miest. Mena Minuto sa vydáva len decentralizovane. Centrálna webová stránka (www.minuto-zeitgutscheine.de), ktorá obsahuje údaje, slúži len ako kontakt pre nováčikov, na zmenu a aktualizáciu textu a formulárov a na odpovedanie na ďalšie otázky. Ak chcete vyvinúť systém Minuto, rešpektujte licenciu Copyleft a pošlite oznámenie správcovi webovej stránky Minuto.
24. Aké sú nevýhody?
  • Na rozdiel od centralizovaného systému dôvery, stojí mena Minuto na tom, že každý prevezme zodpovednosť lokálne. Dnes to môže mnohým pripadať veľmi neobvyklé. Preto je potrebné mať pri hľadaní nových poskytovateľov služieb za menu Minuto trpezlivosť a pochopenie.
  • Keď si uvedomíte, ako málo služieb a tovarov má lokálny pôvod, môže to vami dosť otriasť. Takmer všetko sa dnes dodáva z veľkých diaľok.
  • Je dobré mať v peňaženke dve oddelenia: jedno pre vaše vlastné poukážky Minuto a druhé pre poukážky od iných emitentov.
  • Možnosť vytvoriť si takúto miestnu menu svojpomocne je veľmi neobvyklá a ľahko môže vyvolať prehnané nadšenie. Oveľa dôležitejšie než samotné poukážky sú však tovary a služby, ktorými sú kryté. Tento aspekt sa nedá dostatočne zdôrazniť.
25. Aký je rozdiel medzi systémami Minuto a Minútky?
Minuto je pôvodný koncept, ktorý vytvoril Konstantin Kirsch. Minútky sú modifikovaná verzia systému Minuto s prihliadnutím na slovenské podmienky. Rozdiely sú nasledovné:
  • Tlačivá pre Minútky majú oproti tlačivám pre Minuto zmenenú grafickú úpravu.
  • Minuto vyžaduje dvoch ručiteľov (ženského a mužského). Minútky vyžadujú iba jedného ručiteľa.
  • Minuto na prednej stránke poukážky neobsahuje priestor pre ponuku. Minútky obsahujú priestor pre ponuku.
  • Minuto obsahuje poukážky pre 1, 5, 15, 30, 60, 120 minút práce. Minútky obsahujú poukážky pre 15, 30, 60, 90, 120 minút práce.
  • Minuto je splatné iba pre členov/účastníkov systému. Minútky nemajú toto obmedzenie.
V sekcii Ako na to nájdete tlačivá pre obidva systémy - Minuto aj Minútky.

Kontakt

Tento preklad vznikol vďaka iniciatíve členov a dobrovoľníkov občianskeho združenia Sieť Dobra s povolením autora konceptu Minuto pána Konstatina Kirscha.

Spolupracovali:

Minuto na webe